Што се расте во почва

Тема на неделата: Сонце, вода, воздух и почва

Дата: 03.04.2020

Реализатор: Клементина Петрушевска


АСПЕК НА РАЗВОЈ: Когнитивен развој и стекнување на нови знаења


СТАНДАРД: Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот свет.


НАСЛОВ НА ТЕМА: Што се расте во почва/земја?


АКТИВНОСТИ:

* Потребни материјали:

 • слики
 • илустрации
 • детска литература

1. Говорна игра - разговор

* Почвата претставува површинскиот слој на земјината кора. Почвата е создадена од : минерали, вода, воздух и живи организми.

Во почвата живеат многу живи организми, бактерии, габи, инсекти и црвчиња кои се хранат од земјата.

Во почвата растат различни видови растенија: дрвја, треви, цвеќиња, зеленчуци, овошја, житни ултури, билки и др.

*Децата сакат да истражуваат и копаат во земјата. Да ги набљудуваат бубалките и растителниот свет, тревите, цевќињата и дрвјата.

nabljuduvanje pocna


2. Истражувачка активност

*Разгледај и опиши како растението се менува и расте.

pocva rastenija


3. Ликовна игра/ изработка – Нашата мала градина

*Потребни материјали

 • саксија,пластично шише, конзерва и сл.
 • темпера
 • цвеќе
 • украсни камчиња
saksii 1
saksii 2

4. Математичка игра

-Нацртајте 5 цвета и во нивната средина запишете ги броевитеод 1 до 5.

Децата со својот прст ставаат отпечатоци за ливчиња соодветен на бројот.

mat igra cvetovi


ЦЕЛИ:

 • Збогатување на сознанијата на децата за растителниот свет и важноста на почвата за истите.
 • Стекнување на нови искуства и сознанија
 • Поттикнување на љубопитноста и истражувачкиот дух.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето набљудува и препознава причинско- последични релации .
 • Детето знае дека растенијата растат и се менуваат.