Садиме и се грижиме за растенијата

Објект: Мимоза
Возрасна група : 5-6 год /2
Воспитувачка : Светлана Арсоска
Негувателка : Тања Јаневска
Активност : Садиме семиња во кеса со земја. Ги навадивме после засадувањето и се грижевме секогаш за нив. Кога изртеа семињата редовно ги вадевме растенијата и се грижевме за нив.