Outdoor classroom day - Сончоглед

Објект ,,Сончоглед“
Воспитна група: 4-5 години
Воспитувач: м-р Габриела Стојановска
Неговател: Латина Крчаноска
05.11.2020 г. ден посветен на „Outdoor classroom day“
Поттикнување на моторниот развој кај децата низ активни игри во дворот. Воспоставување контрола на рамнотежата и координацијата на делови од телото при одење, трчање, скокање, качување.