Оддржување рамнотежа

Возраст: 2-3 години
Воспитувач: Весна Боневска
Неговател: Силвана Георгиевска
Објект: Гургица