Множества по форма, боја, големина, дебелина

Тема:,, Спротивности"
Активност:,, Множества по форма, боја, големина, дебелина"
Воспитна група: 4-5 години
Воспитувач: м-р Габриела Стојановска
Неговател: Латина Крчаноска
Објект:,, Сончоглед"
Преку математичката игра децата формираа множества од логички плочки според веќе зададени множества на магнетната табла по форма, боја, големина, дебелина. Множествата се формираа и по одреден број на предмети т. е. логочки плочки.