Детето и театарот

На ден 20.05.2019 во ЈДГ Весели Цветови - објект Синоличка беше реализирана презентација на проект ,, Детето и театарот,, во реализација на воспитувач Јулијана Димитриевска воспитувач во група 5-6 години. Презентацијата беше реализирана пред директорот на установата, стручниот тим и активот на воспитувачи. Беше истакнато дека за реализација на сите активности од големо значење била соработката со родителите на децата кои се јавуваат како активни учесници во целиот проект како и негувателот од воспитната група Борјанка Мицевска и воспитниот тим од објектот Синоличка.

Со овој проект се врши едукација на деца од предучилишна возраст.

 Глобална цел на проектот е стекнување и проширување на детските сознанија за театарот, разни видови на театар и работни професии во театарот. Поттикнување на желба за следење, разбирање и доживување на разни театарски дела од најмали нозе како желба и мотив детето активно да учествува во него (секој во своја улога).