Басните, јунаците во нив и нивните стапалки

Ѓургица
Воспитна група 3-4 год год - Изворче
Воспитувач - Јулијана Димитриевска
Негувател - Биљана Блажевска