Меѓународен ден на водата - 2021

На ден 22.03. 2021 год. децата-веселите цветчиња на о.,, Ѓургица,, заедно со своите учителки низ разни практични истражувачки игри-набљудуваа, истражуваа, анализираа, синтетизираа - низ игра нови сознанија научија - за важноста на водата, нејзино чување и рационално користење.
_Без вода, нема живот,
-Да се штеди вода, тоа е во мода,
-Чиста вода, здравје дава..
Ова се наша цел. За поздрав живот. Поздрави генерации.